Cookies

We helpen u graag zo goed mogelijk en gebruiken daarvoor cookies. Stel ze hieronder in. Lees meer in onze cookieverklaring.

[1]
[1]

Nieuw product: PPS-V Assessment voor vluchtelingen

Waarom een assessment voor vluchtelingen?

Vluchtelingen blijken regelmatig moeite te hebben met integratie in de Nederlandse samenleving en hebben vaak moeite met het vinden van werk. Ondanks de soms hoge opleiding in het land van herkomst.

Daarnaast is de ervaring dat er weinig informatie van de vluchteling op gestructureerde wijze wordt verzameld waardoor het soms onduidelijk is wat de achtergrond van een vluchteling is en wat de wensen en mogelijkheden zijn op het gebied van opleiding en/of beroep.

NOA heeft een assessment ontwikkeld, de Persoonsprofielscan – Vluchtelingen (PPS-V), dat helpt bij het in kaart brengen van de opleiding, werkervaring,  taalniveau en mogelijke kansen en belemmeringen bij het betreden van de Nederlandse arbeidsmarkt.

De PPS-V wordt inmiddels ingezet bij een aantal gemeentes zoals gemeente Amsterdam, gemeente Den Haag en gemeente Delft. Elders in deze nieuwsbrief kunt u in een interview met gemeente Amsterdam, lezen over de ervaringen met de PPS-V.

De PPS-V meet de mate van zelfredzaamheid, belemmerende factoren (waaronder mogelijke trauma¬tisering), werkzoekgedrag, Nederlands- en Engels taalniveau,  leerbaarheid, persoonlijkheid en competenties van een vluchteling.  

De PPS-V wordt online afgenomen. Direct na afname volgt er een geautomatiseerde rapportage waarmee de coach of reïntegratiemedewerker een eerste beeld kan vormen op basis waarvan de vluchteling een passend vervolgtraject kan worden aangeboden. Deze vervolgtrajecten kunnen in de richting van taal, opleiding of werk zijn. Ook kan het voorkomen dat uit het assessment blijkt dat er sprake is van traumatisering of andere psychische en/of lichamelijke belemmeringen. Deze belemmeringen kunnen dermate groot zijn dat het vervolgtraject erop gericht kan zijn eerst deze problematiek aan te pakken.

Instrumentarium

De PPS-V bestaat uit verschillende instrumenten, die hieronder kort worden toegelicht. 

Persoonlijke achtergrond en zelfredzaamheid
Deze vragenlijst wordt gebruikt om een beeld te krijgen van een aantal belangrijke achtergrond-kenmerken van de vluchteling. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om gevolgde opleidingen in het land van herkomst, werkervaring, gezinsomstandigheden, dagbesteding en belemmerende factoren. De mate van zelfredzaamheid wordt ingeschat aan de hand van de volgende aspecten: lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid (waaronder traumatisering), financiële problemen, verslavingsproblemen, zelfverzorging en algeheel welbevinden.

Arbeidsmotivatie en werkzoekgedrag
Deze vragenlijst bestrijkt een aantal aspecten  waarvan de relatie met werk is aangetoond. Op basis van de vragenlijst wordt een indicatie verkregen van het belang dat de kandidaat aan werk hecht, het vertrouwen dat de kandidaat heeft een baan te vinden, kansinschatting op werk, werkzoekintentie en in hoeverre de kandidaat al activiteiten heeft ondernomen om werk te zoeken.

Taaltests Nederlands en Engels
De Taaltest Nederlands geeft een betrouwbare schatting van het algemene taalniveau van de kandidaat. Hierbij wordt ook een indicatie gegeven van het referentieniveau (F niveaus) en het NT2 (Nederlands als tweede taal) niveau.
De taaltest Engels geeft een indicatie of iemand een basisniveau Engels beheerst.

Leerbaarheid
Leerbaarheid wordt gemeten met twee non-verbale capaciteitentests. De uitkomst van deze tests geeft een indicatie van het algemene cognitieve niveau en de leerbaarheid van de kandidaat.

Persoonlijkheid en competenties
Een verkorte persoonlijkheidsvragenlijst en een competentievragenlijst zijn aan het assessment toegevoegd. Dit biedt de mogelijkheid om direct te kijken naar talenten, sterke- en aandachtspunten. Daarnaast kunnen deze instrumenten zelfreflectie stimuleren.

De PPS-V kan in verschillende talen worden afgenomen: Nederlands, Engels, Arabisch en Tigrinya.

Indien gewenst kan het digitale instrumentarium eenvoudig worden uitgebreid met andere instrumenten om een uitgebreidere diagnose te kunnen stellen.

Rapportage
Standaard wordt een rapport voor de coach of reintegratiemedewerker en de vluchteling bijgeleverd. In de rapportage worden de resultaten van het assessment weergegeven. Ook bevat de rapportage een (bewerkbaar) CV dat de kandidaat kan gebruiken bij sollicitatie-activiteiten of bij het aanmelden bij een opleiding. Daarnaast is er voor de kandidaat een toelichting op de betekenis van de verschillende competenties en persoonlijkheidsschalen beschikbaar. 

In de rapportage wordt op basis van de resultaten op de Taaltest Nederlands en de capaciteitentest een taalscholingsadvies gegeven. Dit advies omvat het streefniveau van de taalcursus (bijvoorbeeld streefniveau A2) en het te volgen traject (bijvoorbeeld langzaam-, normaal- of versneld traject. 

De rapportage is eveneens in de talen Nederlands, Engels, Arabisch en Tigrinya beschikbaar.

INFORMATIE PPS

NOA verzorgt een training waarin geleerd wordt de PPS-V toe te passen en te interpreteren. Mocht u meer informatie willen over de PPS-V dan kunt u contact opnemen met:

NOA B.V.
Adres:          Jollemanhof 14 A 
                   1019 GW  Amsterdam
Tel:              020 – 50 40 800
E-mail:         info@noa-vu.nl
Internet:       www.noa-vu.nl

Voorbeelden uit de PPS-V rapportage: