Competentietest (CT)

In deze vragenlijst gaf je aan hoe vaak je bepaalde vaardigheden laat zien. De antwoorden geven een beeld van jouw competenties. Een competentie is bijvoorbeeld plannen en organiseren, of presenteren. Competenties kan je verbeteren door te oefenen.

Analyseren en ontwikkelen

Analyseren
Deze competentie zegt iets over je vaardigheid om overzicht te krijgen over informatie en deze te begrijpen. Een voorbeeld van een vraag die hoort bij deze competentie is: "Bij een grote hoeveelheid informatie zie ik snel in wat belangrijk is".
 
Inventiviteit
Deze competentie zegt iets over het vermogen om origineel te zijn en nieuwe oplossingen te bedenken. Een voorbeeld van een vraag die hoort bij deze competentie is: “Mijn ideeën zijn origineel”.
 
Onderzoeken
Deze competentie zegt iets over de manier waarop je informatie over een probleem verzamelt en hoe je het probleem benadert. Een voorbeeld van een vraag die hoort bij deze competentie is: “Bij een probleem zoek ik eerst uit wat de oorzaak is”.
 
Visie ontwikkeling
Deze competentie zegt iets over het vermogen afstand te nemen van de dagelijkse praktijk en of je gericht bent op lange termijn doelen. Een voorbeeld van een vraag die hoort bij deze competentie is: "Bij het oplossen van actuele vraagstukken houd ik rekening met effecten op de lange termijn".
 

Communiceren

Contactgerichtheid
Deze competentie geeft aan in hoeverre je gericht bent op het aangaan en onderhouden van (professionele) relaties. Een voorbeeld van een vraag die hoort bij deze competentie is: "Ik begin gemakkelijk een gesprek met een onbekende" 
 
Klantgerichtheid
Deze competentie geeft aan in hoeverre je de wensen en behoeften van de klant onderzoekt en hiernaar handelt. Een voorbeeldvraag van deze competentie is "Ik ga actief na of aan wensen en behoeften van de klant/opdrachtgever is voldaan"
 
Mondeling communiceren
Deze competentie beschrijft of je ideeën en informatie op een duidelijke en begrijpelijke manier aan anderen kunt overbrengen, hierbij rekening houdend met het begrips- en kennisniveau van de gesprekspartner(s). Een voorbeeld van een vraag die bij deze competentie hoort is "Ik vertel op een duidelijke en samenhangende manier". 
 
Omgaan met diversiteit
Deze competentie geeft aan of je kunt omgaan met mensen met verschillende achtergronden. Een voorbeeld van een vraag die hoort bij deze compentie is: "Ik verplaats mij in personen met verschillende achtergronden of ideeën om hen beter te kunnen begrijpen".
 
Overtuigingskracht
Deze competentie beschrijft in hoeverre je anderen weet te overtuigen door middel van goede argumenten en of je jouw methode/tactiek aan de persoon en situatie aanpast. Een voorbeeld van een vraag die hoort bij deze competentie is: "Ik weet op welk moment ik een bepaald argument het beste kan inbrengen".
 
Samenwerken
Deze competentie geeft aan in je hoeverre je bijdraagt aan gezamenlijke resultaten op het niveau van een team of groep, ook als dit niet direct van persoonlijk belang is. Een voorbeeld van een vraag van deze competentie is: "In groepen werk ik actief mee".
 
Schriftelijk communiceren
Deze competentie zegt iets over je vaardigheid om op een heldere en begrijpelijke manier te schrijven, hierbij rekening houden met het begrips- en kennisniveau van de lezer(s). Een voorbeeld van een vraag bij deze competentie is: "Ik zorg ervoor dat de teksten die ik schrijf een goede structuur hebben".
 
Sensitiviteit
Deze competentie zegt iets over in hoeverre je belangrijke behoeften van anderen waarneemt en hierop reageert. Een voorbeeld van een vraag die past bij deze competentie is: "Ik leef mij in de gevoelens van anderen in".
 

Evalueren

Kwaliteitsgerichtheid
Deze competentie zegt iets over je gerichtheid op het leveren van een goede kwaliteit door middel van het controleren en verbeteren van de kwaliteit van je werk. Een voorbeeld van een vraag die bij deze competentie hoort is: "Ik zorg ervoor dat de kwaliteit van wat ik lever goed is, ook al kost dat meer tijd". 
 
Reflecteren
Deze competentie geeft aan in hoeverre je in staat bent na te denken over je eigen gedrag, behaalde resultaten en prestaties. Ook geeft het aan in welke mate je bereid bent om zaken anders aan te pakken. Een voorbeeld van een vraag bij deze competentie is: "Feedback van anderen gebruik ik om mijn gedrag of werkwijze aan te passen". 
 
Voortgangscontrole
Deze competentie zegt iets over in hoeverre je actief de voortgang van activiteiten of taken te bewaakt en controleert. Een voorbeeld van een vraag die bij deze competentie hoort is: "Wanneer er knelpunten ontstaan in een planning, signaleer ik die tijdig".
 

Leidinggeven

Besluitvaardigheid
Deze competentie geeft aan in hoeverre je in staat bent zelfstandig beslissingen te nemen, ook wanneer de omstandigheden minder gunstig zijn.  Een voorbeeld van een vraag die bij deze competentie hoort is: "Ik kan onder grote tijdsdruk beslissingen nemen".
 
Coachen
Deze competentie zegt iets over je vaardigheid anderen te stimuleren en begeleiden om hun persoonlijke kwaliteiten optimaal in te zetten voor het uitvoeren van hun taken. Een voorbeeld van een vraag die bij deze competentie hoort is: "Ik motiveer de mensen waarmee ik samenwerk om hun doelen te bereiken". 
 
Delegeren
Deze competentie beschrijft het kunnen overdragen van taken en/of verantwoordelijkheden. Een voorbeeld van een vraag die bij deze competentie hoort is: "Ik kan goed taken loslaten als ik deze heb overgedragen".
 
Ondernemen
Deze competentie zegt iets over in hoeverre je kansen en mogelijkheden signaleert, hiernaar handelt en risico's durft te nemen. Een voorbeeld van een vraag die bij deze competentie hoort is: "Wanneer ik kansen zie, durf ik risico’s te nemen ".
 
Stimuleren en motiveren
Deze competentie geeft aan in hoeverre je anderen enthousiasmeert en het goede voorbeeld geeft. Een voorbeeld van een vraag die bij deze competentie hoort is: "Door mijn aanpak worden anderen enthousiast".
 
Sturen op resultaat
Deze competentie geeft aan in hoeverre je richting en sturing geeft aan medewerkers of een projectgroep om doelstellingen te realiseren. Een voorbeeld van een vraag bij deze competentie is: "Ik spreek duidelijke verwachtingen uit over het te bereiken resultaat". 
 

Persoonlijke competenties

Flexibiliteit
Deze competentie zegt iets over het vermogen je open te stellen voor nieuwe informatie en je aan te passen aan nieuwe situaties. Een voorbeeldvraag die hoort bij deze competentie is: "Ik pas mijn manier van benaderen aan de persoon en situatie aan".
 
Gedrevenheid
Deze competentie zegt iets over in hoeverre je uitdagingen aangaat, verantwoordelijkheid naar je toe trekt en succesvol wil zijn. Een voorbeeld van een vraag is: "Ik toon ambitie om door te groeien".
 
Initiatief nemen
Deze competentie zegt iets over de mate waarin je uit jezelf actie onderneemt zonder dat je aangespoord hoeft te worden door anderen. Een voorbeeld van een vraag die hoort bij deze competentie is: “Ik doe dingen zonder dat mij dat verteld hoeft te worden”.
 
Integriteit
Deze competentie zegt iets over in hoeverre je betrouwbaar en oprecht bent en in welke mate je handelt naar algemeen geaccepteerde normen en waarden. Een voorbeeld van een vraag die bij deze competentie hoort is: "Ik geef mijn eigen fouten toe en schuif de schuld niet op anderen".  
 
Maatschappelijk verantwoord handelen
Deze competentie geeft aan in hoeverre u rekening houdt met brede maatschappelijke doelen en belangen en met de effecten die het eigen handelen en de eigen organisatie/producten hierop hebben. Een voorbeeld van een vraag die bij deze competentie hoort is: "Ik voel me aangetrokken tot organisaties die rekening houden met maatschappij en milieu". 
 
Organisatiesensitiviteit
Deze competentie geeft aan in hoeverre je rekening houdt met de (informele) structuur en doelen van de organisatie en je eigen invloed hierop kent. Daarnaast geeft het aan of je actief meedenkt met de organisatie. Een voorbeeld van een vraag is: "In mijn werk houd ik rekening met de belangen en doelen van de organisatie".
 
Stressbestendigheid
Deze competentie meet in hoeverre je kunt omgaan met met (tijds)druk en spanning en of je effectief blijft functioneren onder deze omstandigheden. Een voorbeeld van een vraag die bij deze competentie hoort is: "Ook als het tegenzit blijf ik goed presteren".  
 
Sturen van eigen ontwikkeling
Deze competentie beschrijft in hoeverre je bezig bent met je eigen ontwikkeling en in welke mate je daar initiatief in neemt. Een voorbeeld van een vraag is: "Ik stel mijzelf concrete doelen om mij verder te ontwikkelen".
 

Realiseren

Doorzettingsvermogen
Deze competentie meet in hoeverre je, ook bij tegenslag, volhoudt om je doel te bereiken. Een voorbeeld van een vraag kan zijn: "Ook al zie ik geen resultaten, ik blijf doorgaan om het doel te bereiken".
 
Nauwkeurigheid
Deze competentie meet in hoeverre je met zorg en aandacht werkt. Een voorbeeld van een vraag die bij deze competentie hoort is: "Voordat ik mijn werk aflever, controleer ik of ik geen fouten heb gemaakt". 
 
Plannen en organiseren
Deze competentie geeft aan in hoeverre je werkzaamheden overziet en organiseert, evenals daar doelen en prioriteiten in stelt. Een voorbeeld van deze competentie is: "Ik haal deadlines door gestructureerd en planmatig te werken".
 
Resultaatgerichtheid
Deze competentie geeft aan of je handelingen en besluiten zich richten op het daadwerkelijk realiseren van resultaten en doelstellingen. Een voorbeeld van een vraag bij deze competentie is: "Bij de start van taken of een project stel ik meetbare doelstellingen op".
 
Vakdeskundigheid
Deze competentie meet hoe je vakkennis en vaardigheden toepast in je werk. Een voorbeeld van een vraag bij deze competentie is: “Wat ik heb geleerd probeer ik in mijn werk te gebruiken”.
 
Materiaalgebruik
Deze competentie geeft aan hoe je materiaal en middelen gebruikt bij de uitvoering van je werk. Een voorbeeld van een vraag bij deze competentie is: “Van tevoren bedenk ik welke materialen en middelen ik nodig heb”.
 
Instructies opvolgen
Deze competentie beschrijft hoe je bij de uitvoering van je werk omgaat met richtlijnen en procedures. Een voorbeeld van een vraag bij deze competentie is: “Ik houd mij aan de geldende regels en procedures”.
 
Zakelijk handelen
Deze competentie geeft aan of je bij de uitvoering van je werk rekening houdt met de financiële en zakelijke gevolgen van je werkzaamheden. Een voorbeeld van een vraag bij deze competentie is: “Ik ben goed op de hoogte van de uitgaven en opbrengsten binnen de organisatie”.

Nieuwsbrief

Vier keer per jaar nieuws en handige tips!

Tip: Accepteer eerst onze Google recaptcha cookies

Onze certificaten

ISO 9001 TUV 2023 ISO 27001 TUV 2023