Cookies

We helpen u graag zo goed mogelijk en gebruiken daarvoor cookies. Stel ze hieronder in. Lees meer in onze cookieverklaring.

[1]
[1]

Persoonlijkheidstest MPT-BS

Waarom een persoonlijkheidstest?

Streeft u naar de juiste persoon op de juiste plaats? Dan zijn zaken als selectie of een adequate (studie)loopbaanbegeleiding van groot belang. Dat geldt voor de selectie van medewerkers die moeten passen binnen een bepaalde organisatiecultuur en de ontwikkeling van competenties van medewerkers, maar ook voor studenten die een opleiding willen kiezen die aansluit bij hun capaciteiten, interesses en persoonlijkheid of bij de reïntegratie van werkzoekenden. Bij al dit soort vragen vormt de persoonlijkheidstest een krachtig hulpmiddel. Tevens vormt het een goed startpunt voor het proces van zelfreflectie en persoonlijke ontwikkeling. Zo kan de MPT Big Six goed gebruikt worden voor het opstellen van Persoonlijke Ontwikkel Plannen ten behoeve van de (studie)loopbaan. Als de competentie 'Samenwerken' bijvoorbeeld belangrijk wordt gevonden in de functie of voor een bepaalde opleiding, is het interessant te weten of de medewerker of student wat betreft persoonlijkheid meer introvert of extravert is en hoe deze zijn/haar ontwikkelplan hierop kan inrichten.

Doel

Het doel van de MPT-BS is een beeld te vormen van iemand zijn of haar persoonlijke eigenschappen en de mogelijke krachten en valkuilen die hiermee gepaard gaan. In het uitgebreide rapport van de MPT Big Six worden in de samenvattende conclusies concrete voordelen benoemd, maar ook de risico's die samenhangen met bepaalde scores.

Deze persoonlijkheidstest van NOA brengt de persoonlijke eigenschappen van iemand in kaart aan de hand van zes persoonlijkheids-dimensies met onderliggende schalen. Het betreft een uitbreiding op het inmiddels alom bekende Big Five model, een theoretisch neutraal model dat gebaseerd is op het voorkomen van persoonsbeschrijvende termen in de natuurlijke taal. In het door NOA gehanteerde model worden individuele verschillen gegroepeerd in zes dimensies. Deze zullen hieronder worden toegelicht.

Zes persoonlijkheidsdimensies

-  Emotionele stabiliteit

De dimensie Emotionele Stabiliteit geeft een beeld van het algehele welbevinden van een persoon. De dimensie kan gezien worden als een schaal die loopt van emotionele labiliteit tot emotionele stabiliteit.

-  Extraversie

De dimensie Extraversie geeft een beeld van de mate van externe gerichtheid versus interne gerichtheid van een persoon. De dimensie loopt van introversie naar extraversie.

-  Consciëntieusheid

De dimensie Consciëntieusheid geeft een beeld van de mate van discipline en aanpassing van een persoon aan de eisen van de omgeving.

-  Openheid

De dimensie Openheid geeft een breed beeld van hoe iemand staat tegenover nieuwe ervaringen en het leren van nieuwe dingen.

-  Vriendelijkheid

De dimensie Vriendelijkheid geeft een beeld van hoe iemand staat tegenover andere mensen. Hoe gaat iemand om met de belangen, gevoelens en behoeften van anderen.

-  Integriteit

De dimensie Integriteit geeft een beeld van de mate waarin iemand eerlijk en oprecht is.

De subschalen

De eerder genoemde zes hoofddimensies worden gemeten met behulp van 25 subschalen. In de MPT- BS rapportage zullen de scores van zowel de hoofddimensies als elke subschaal gerapporteerd worden. Op de volgende pagina volgt een tabel met de verschillende subschalen per dimensie.

A

Emotionele stabiliteit

A1

Emotionele beheersing

A2

Zelfvertrouwen

A3

Flexibiliteit

A4

Angst en depressieve gevoelens

A5

Boosheid

B

Consciëntieusheid

B1

Regels en zekerheid

B2

Ordelijkheid

B3

Doorzettingsvermogen

B4

Prestatiemotivatie

C.

Extraversie

C1

Sociale durf

C2

Assertiviteit

C3

Aandachtbehoefte

D.

Vriendelijkheid

D1

Zorgzaamheid

D2

Harmonieus

D3

Sociale warmte

D4

Vertrouwen in anderen

D5

Interesse in anderen

E.

Openheid

E1

Creativiteit

E2

Leergierigheid

E3

Initiatief

E4

Avontuurlijkheid

E5

Spanningsbehoefte

F.

Integriteit

F1

Eerlijkheid

F2

Oprechtheid

F3

Behoefte aan status en bezit

Doelgroep

De MPT-BS is geschikt voor mannen en vrouwen vanaf ongeveer 15 jaar. Daarnaast is de MPT-BS geschikt voor zowel autochtonen als allochtonen. Bij de ontwikkeling is hier ook expliciet rekening mee gehouden. Zo zijn cultuurgevoelige items vermeden (bijvoorbeeld: “Ik vind dat arme landen zichzelf moeten redden” of “Ik ben nogal „recht door zee‟”) en is het taalgebruik concreet en eenvoudig. Het taalniveau is dusdanig dat ook laag taalvaardige personen de test kunnen maken. Uitgegaan wordt van een minimum niveau Nederlandse taalvaardigheid op NT2-niveau (NIVOR). Er zijn scoreverschillen gevonden tussen mannen en vrouwen, allochtonen en autochtonen en opleidingsniveau. Om deze reden zijn er behalve een voor de gehele Nederlandse bevolking representatieve normgroep, ook andere normgroepen beschikbaar. Het is dus mogelijk om bijvoorbeeld een vrouw te vergelijken met de totale groep maar ook met de groep vrouwen.

Informatie

Er is zowel een online als een papier en potlood versie van de MPT-BS beschikbaar. De Online versie is opgenomen in NOA-Online, de internetomgeving van NOA. Met dit systeem kunnen ook expertrapportages worden gegenereerd. In deze expertrapportages worden de meetpretenties van de schalen toegelicht en worden de scores in woorden en in een grafiek weergegeven. NOA stelt een training verplicht waarin u leert de MPT-BS toe te passen en te interpreteren. Dit om de kwaliteit van het testgebruik en een zorgvuldige terugkoppeling te kunnen waarborgen.

N.B. NOA heeft ook een versie van de MPT-BS voor kandidaten met een beperkte Nederlandse taalkennis, de MPT-BS-Basis (MPT-BS-B).

Neem voor meer informatie en voor het bestellen van de papier en potlood versie contact op met NOA, 020-5040800 of mail naar: info@noa-vu.nl

Klik hier voor meer informatie over de MPT-BS.